گاهی از افراد می پرسیم: اوضاع چطوره؟ پاسخ می دهند: شکر می گذرد، شکر خوب است، شکر بد نیست، باید همیشه شکر کرد ... شکر

در هر حالت، چه خوشی و یا ناخوشی، شکر کردن خوب است، دعا کردن خوب است ولی ما معمولا دعا را در سختی و شکر را در خوشی بیشتر مورد توجه قرار می دهیم.

ولی مرد می خواهد دعا در خوشی ، شکر در ناخوشی