بعد از مرگم مرا غسل ندهید

آرایشم پاک میشود!!!


بقیه در ادامه مطلبدیروز در خیابان صحنه ای دیدم خیلی تعجب کردم خانم جوانی با همون لباسی که شب کنار همسر با غیرتشون بودند در اومده بودند تو خیابون و با یک شلوار استرچ بسیار بسیار تنگ و یک مانتو خواهر کوچیکه و آرایش غلیظ افتاده بود توی خیابون و بالا پایین می رفت و کسی هم نبود بگه این که کنارت داره میره سگت است یا شوهرت 

آخه به تو هم  میگند مرد که زنت کنارت مورد نظاره چشم آقایان غریبه قرار گرفته است؟

تو حتما همونی هستی که شب عروسیت زنگ زدی به دوستانت که یک زن گرفتم مثل هلو اللهی کوفتتون بشه بچه ها

همه دنیا دارند مسلمان می شوند میروند سمت حجاب؛ ما در بیداری کامل اسلامی می رویم طرف بی بند و باری مصلحتی