رییس اداره ای به کارمندانش گفت: صادقانه مشکلات را بگویید.
رضا نزد رییس رفت و گفت:
چرا تو اداره تبعیض است؟ سبد کالا چه شد؟

کارمند نمونه را چگونه انتخاب کردی؟ مابه تفاوت ها چه شد؟

اضافه کار ها را چگونه توزیع کردی؟

چرا هر کسی را در پست تخصصی خودش ابلاغ ندادی؟ ....؟


رییس: ممنونم که من را آگاه کردی همه چیز درست میشود.


یکسال گذشت... دوباره روز کارمند شد
رییس گفت: صادقانه مشکلاتتان را بگویید.
کسی چیزی نگفت.

کسی نگفت اضافه کار ؛ ماوبه تفاوت؛ سبد کالا و ... چه شد!!

تنها از میان جمع کسی گفت:

رضا چه شد ؟!!