تو کجایی سهراب؟

آب را گل کردند

چشم ها را بستند

و چه با دل کردند

صبر کن,سهراب

گفته بودی قایقی خواهی ساخت

آیا قایقت جا دارد؟

من هم از همهمه ی اهل ریا دلگیرم....