بیایید کمی منطقی و از دیدگاه و زاویه دیگری به هفته آخر ماه مبارک رمضان 1391 نگاه کنیم

خدا در قرآن قسم می خورد که شما در شب قدر تا سپیده صبح در سلامتی و امنیت هستید و درست چند ساعت قبل از شروع شب قدر زلزله میفرستتد


حالا سوال اینجاست

آیا اون شب شب قدر نبوده

آیا خشم خدا را بر انگیختیم با کارهامون و داره هشدار میده

آیا اون مردم گناهی کرده بودند

آیا نظم طبیعت بهم خورده

آیا این یک زلزله مصنوعی بوده و

اصلا دست خدا نبود؛مثل زلزله کشور هایتی(هارپ)


آیا می خواهد خداوند بگوید این مسلمانی نیست که ما داریم شاید ما نیاز به بیداری اسلامی داریم

از حجاب نیم بند ما

از اضافه کار نبوده و گرفته

از ضایع کردن حقوق دیگران در دادگاه و جلسات

به اسم حراست و امنیت حساب پاک کردن با گروه مخالف

از برخورد جناحی و خطی در ادارات و ....

از حقی که برای رسیدن به آن ضایع می شود

از حقایقی که مخفی می کنیم تا کار صورت گیرد

از دروغ های در بنگاهی ها و معاملات انجام میشود

سر دواندن طلبکار و مستاجر و .... با چک بی محل

از نیرنگی که به همنوع خود می زنیم

از روزه هایی که آشکارا می خوریم

از گناهانی که آشکارا در محیط علمی و مذهبی انجام میدهیم

از تصاویر و فیلم هایی موجود در موبایلمان

از بی احترامی به استاد و پدر مادر

از لقمه هایی که نمی دانیم حلال است

از پولهایی که از راه غیر صحیح بدست می آوریم

حقوق پستی را گرفتن که تخصص ما نیست

خواندن قرآن با صوت و عمل نکردن به آن

بلند کردن آواز و آهنگ در کوچه  خیابان

لباس پوشیدن زنان مانند مردان

و آرایش کردن مردان مانند زنان

چیره شدن زنان بر مردانشان در این زمان

ترک واجبات مثل خمس و زکات و امر به معروف

خوردن مال یتیم با وکالت قانونی

ارتباط پسران و دخترانمان در خیابان و دانشگاه و مجالس پارتی

پهن کردن سفره افطاری برای ریا  و دعوت نکردن از مستمندان

گرفتن بدون ترس رشوه و نزول و ربا

ظلم به خلق خدا بخاطر ندانم کاری در ادارات و ...

کمفروشی و یا غش در معامله

تظاهر به دینداری و خوردن با نام دین

تهمت؛ افترا و یا غیبت های کلاه شرعی به نام تحقیق و گزینش

به تمسخر گرفتن علما و مجتهدین و آیین دین

خیانت به اعتماد دیگران

خوردن از بیت المال با ابلاغ ساختگی

بردن اموال مردم به اسم مصوبه فلان جا یا ...

و....