آیا به آنچیزی که می گوییم باید خودمان عمل کنیم

یا نقش بازی کنیم و حرفهای قشنگ بزنیم

و یا برای اصلاح جامعه فقط امر به معروف کنیم

و شاید هم بهتر آنست اصلاً حرف نزنیم