زمانی بود بسیار حساس بودم روی طرح و نظراتی که در خصوص آموزش کودکان داده میشد ؛ بررسی می کردم... مطالعه و پیش بینی و بازخورد گیری و اینقدر طرح های جدید یکساله اومدند و رفتند و بی استفاده رها شد ند که خسته شدم یاد داستان زیر افتادم:


مردی در کنار رودخانه‌ای ایستاده بود.
ناگهان صدای فریادی را ‌شنید و متوجه ‌شد که کسی در حال غرق شدن است.
فوراً به آب ‌پرید و او را نجات ‌داد...
اما پیش از آن که نفسی تازه کند فریادهای دیگری را شنید و باز به آب ‌پرید و دو نفر دیگر را نجات ‌داد!
اما پیش از این که حالش جا بیاید صدای چهار نفر دیگر را که کمک می‌خواستند ‌شنید ...!
او تمام روز را صرف نجات افرادی ‌کرد که در چنگال امواج خروشان گرفتار شده بودند ، غافل از این که چند قدمی بالاتر دیوانه‌ای مردم را یکی یکی به رودخانه می‌انداخت...!کی به رودخانه می‌انداخت...!