چندتا از نوشته ها و مقالات من جهت پیش کش به شما

سه هزار سال درس در 10 دقیقه

اخلاص الفش گم شده

تلویزیون یا هیپنوتیزم؟

ورود آقایان ممنوع

محبت در قرآن

ظلم نمی کند

مدیر تصمیم گیر

خدا کریمه

مگه عاشقی جرمه

دل

پیام نور

یک خاطره تلخ

یه مسئله

دزدی؛ صدقه؛ رابین هود

ببخشید مزاحم شدم

به آنچه می خورید بنگرید

خوب قول دادی عمل کن

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد

ریاضی ابتدایی

به کجا چنین شتابان؟

خاطرات

با این خصوصیات کسی را نیافتم

آیا تجربه کرده اید؟

دروغگو

خداوند

انتخاب بد از بدتر

باور آدمی

بدترین اتفاق چیه؟

ببخشید!! همین؟

 رقیب یعنی نگهبان

 دوست بد

زندگی چیست؟

دزدی به روش ایرانسل

آلبوم نقاشی من

نوشته های من