اینجا سرزمین واژه های وارونه است:
جایی که گنج, " جنگ " می شود
درمان, "  نامرد " می شود
قهقه , " هق هق " می شود
اما دزد همان " دزد " است
... درد همان " درد "
و گرگ همان گرگ...