اینـــم تفــاوتِ مملـکتِ مــا

مـوقعــی کـه کــارشـون بـه ملـت گیــــره و

وقتـــی خـرشـون از پــُـل میگـذره ..!!

آقایان مسئول

چرا جلوی بی حجابی و این فحشای آشکار را نمی گیرید

مملکت اسلامی است خیر سرمان

قانونی؟ تبصره ای؟ حکمی؟ابلاغی؟ بودجه ای؟