پیدا شدن منبع جدید گاز

در دریای خزر را به همه مردم

آفریقا و چین

تبریک عرض میکنی