خدایا می دانم تو بخشنده و مهربانی

می دانم تو حکیمی و ستارالعیوب

می دانم تو از رگ گردن به ما نزدیکتری

می دانم تو چیزهایی را می بینی و می دانی که ما نمی توانیم درک کنیم


خدا می دانم تو بسیار رئوف و مهربانی

از طرفی هم میدانم که به اندازه دانه ی خردلی خوبی و بدی را نادیده نمی گیری و می دانم بقدری حسابگر و دقیقی که هیچ حقی را ضایع نمی کنی و از نیت و آرزو و خواسته های ما آگاهی با این وجود ماه رمضان را برای پاکسازی جسم و روح ما قرار دادی تا بتوانیم بر نفس سرکش خود لجام بزنیم و آنرا مهار کنیم


اما من سوالم این است:

خدایا کسی که در طول سال سر به سجده نگذاشته

و یا حق الناسی به گردن دارد و هنوز بخشش نگرفته

و یا تمام طول سال را گناه کرده و حرام خواری کرده

و یا حرام و حلال تو را در نظر نگرفته و هر کاری خواسته کرده

و یا ....

 کسی که قدمی در 11 ماه گذشته برای رضای تو بر نداشته ، دست مومنی را نگرفته و براحتی با یک ابلاغ با آینده و سرنوشت بندگان تو بازی کرده، برایش بیت المال ارثیه پدر بوده و حرمتی برای آبرو حیثیت مومنین قائل نبوده، دین تو را بازیچه خود قرار داده تا به مقاصد خود برسد و...

 خدایا چگونه راضی می شوی کسی را که یکسال گذشته با غیبت و تهمت، دروغ و نیرنگی، مانند روباهی مکار از طریق موبایل و اینترنت با زندگی و احساسات دیگران بازی کرده نیمه شب کنار سفره سحری مهمان تو باشد؟

و یا برای روزه نگرفتن ماه رمضان بیمار می شود

یا برای فرار از روزه در تابستان به مسافرت می رود

باز هم چشمانت را می بندی؟

با این افراد هم مانند مسلمانان رفتار میکنی

یا مانند منافقین و ریاءکاران که در قرآن به آن اشاره کردی

چگونه راضی می شوی

تو را به تمسخر بکشند؟