وقتی اینطوری مسئولین برای آبادی و حفاظت از ارزش ها زحمت می کشند ...ما جز شرمندگی و پشتکار و تلاش مضاعف در افزایش تورم کاری نمی توانیم بکنیم