معلمی از دانش آموزی پرسید: بابات چکاره است؟

دانش مصمم و محکم جواب داد پیش عموم کار میکنه ؛ خانم

معلم پرسید: عموت کارش چیه؟

دانش آمو گفت: الان دوساله بیکاره کارخونه اونها خصوصی شده

یک آقایی مشاور شخصی شده که خودش هیچ کاره و بی کار است و از چپ و راست براش پیام تبریک می رسد و خودش هم مطالب گذاشته تو وب