خدا کند که بیایی

وقتی که او ظهور می کند پرچمی دست اوست که شعار آن با شعار بیرق پیامبر (ص) در صدر اسلام روی آن نوشته شده است

انگشتر حضرت سلبمان نبی و عصای موسی (ع)با اوست

فرشته همراه خود لوحه ای را خواهد آورد که بر آن مهری طلایی و زرین زده شده و ایشان آن لوح را قرائت می کند

سیمای ایشان نورانی با پیشانی بلند ؛ همچون ستاره ای که در شب می درخشد خالی در سمت راست صورت ایشان است

 ایشان بر بالای تپه ای چادر خود را بر پا می کند و برای هدایت جنگ آماده است

تمام دنیا را فراوانی نعمت و عدالت و امنیت فرا می گیرد


سندیت احادیث جلد52 بهارالانوار